Dysmúzie

Patří mezi relativně častější specifické poruchy, nemá tak neblahé společenské důsledky jako ostatní poruchy učení. Je poruchou hudební schopnosti, jde ovšem o jistý krajní úsek plynulého spektra, na jehož opačném konci je absolutní hudební sluch. Může jít o poruchu v receptivní složce (neschopnost správně rozpoznat tóny a melodie, identifikovat jednotlivé hudební nástroje poslechem atd.) nebo ve složce expresivní (nesprávné hlasové vyjadřování tónů, melodií a písní, neobratnost, např. při prstokladu nebo v zacházení se smyčcem aj.), což se samozřejmě může kombinovat.

Projevy, charakteristika 
  • je porušen smysl pro rytmus, pro tóny, schopnost převést hudební vjemy do emocí, schopnost hudbu reprodukovat
  • je narušena buď celková úroveň schopností pro hudbu, a tím je snížen celkový zájem o ni, nebo schopnost projevovat se hudebně např. zpěvem, případně narušení motoriky či hudebního sluchu
  • konkrétně může jít o nesprávné určování výšky tónu, nesprávnou reprodukci tónů a melodií bez uvědomování si chyb, problémy s určováním známých melodií a určováním chyb v hudební produkci jiných
  • těžkosti s určením hudebních nástrojů podle zvuku, absence smyslu pro rytmus, neschopnost naučit se číst noty, špatná manipulace s hudebními nástroji, s nimiž je průměrné dítě schopno zacházet
Průvodní jevy  
Psychologické problémy – ochuzení o příjemné estetické prožitky a také o jednu z forem mezilidské komunikace. Porucha se vyskytuje velmi často izolovaně, bez přítomnosti jiných poruch. Dá se celkem snadno rozpoznat.