SPU

Výklad hesla

V české odborné literatuře se setkáváme s používáním výrazů Specifické poruchy učení nebo Specifické vývojové poruchy učení SPU. Přívlastek vývojové postihuje povahu poruch, k níž dítě teprve vývojem dospívá. SPU představují završující název pro skupinu heterogenních poruch, kterými se připisují dysfunkce centrálního nervového systému. Zahrnují dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspinxii, dysmúzii, dyspraxii, vývojové dysfázie a neverbalní poruchy učení

Historické názvy SPU

Specifickou poruchu mluvené i psané řeči objevili lékaři. Obtíže ve čtení byly nejčastěji označovány jako Slovní slepota, ale i jinými názvy např. Vrozená slovní slepota, Děti koktavé v pravopise, Děti, které při dobrých počtech „píší jako by blábolily“

Pedagogické osobnosti

Postupně se dění okolo SPU přesouvá do školské sféry. Vedoucí postavou odborného dění u nás byl prof. Zdeněk Matějček, známým byl také dr. Žlab.. V současné době patří k neuznávanějším osobnostem Olga Zelinková, Václav Mertin, Věra Pokorná, Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Daniela Švancarová, Anna Kucharská aj.

Etiologie

 1. dědičný sklon
 2. lehká mozková postižení s odchylkami v organizaci mozkových aktivit a netypickou dominancí hemisfér
 3. fonologický deficit, deficit v časovém uspořádání procesů a rychlost v provádění procesů
 4. kombinace lehké mozkové dysfunkce a dědičnosti

Chyby

SPU nejsou totožné s mentální retardací, která vzniká při organickém poškození mozku.
SPU nejsou důsledkem nepříznivého sociokulturního zázemí např:

 • v rodině přistěhovalců
 • v rodině, kde je zatracováno vzdělávání
 • kde převládají nepřiměřené nároky rodiny

Projevy SPU

 1. potíže v oblasti řeči
 2. poruchy zrakového a sluchového vnímání
 3. poruchy pravolevé a prostorové orientace
 4. poruchy orientace v čase
 5. poruchy vnímání a reprodukce rytmu
 6. poruchy procesu automatizace
 7. obtíže v rychlém jmenování
 8. poruchy vývoje jemné a hrubé motoriky
 9. poruchy pohybové koordinace
 10. poruchy vnímání tělesného schématu
 11. poruchy soustředění
 12. nápadnosti v chování

Doporučená literatura a odkazy ke studiu

 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2008.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.
 • SWIERKOSZOVÁ, J. Specifické pooruchy řeči. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004.
 • ŠVANCAROVÁ, D., KUCHARSKÁ, A.: Test rizika poruch čtení a psaní. Praha: Scientia, 2001.

Souvisejí hesla

Text byl převzat z webu „Metodického portálu RVP.cz