3.A

Třídní učitelka: Štěchová Taťána

Anglický jazyk – Ing. Klára Havlová

7.6.2019

 • lekce What´s your favourite toy?
 • učíme se otázku What´s your favourite toy / coulour / popř. animal? a odpověď My favourite toy / colour is …….(a ball / blue).
 • opět se vracíme k přivl.z. her / his a procvičujeme je v otázce What´s his / her favourite toy?
 • učíme se člen neurčitý (a / an) a pravidla jeho používání
 • procvičujeme new, old
 • stále opakujeme otázky here are you from? What´s your home town.  How old are you?

DÚ PS cv. 3 lekce What´s your favourite toy

Test příští týden: pátek slovíčka této nové lekce

Někteří opět nevypracovávají DÚ!

17.5.2019

 • test sloveso to be
 • učebnice cv. 4
 • pracovní sešit cv. 3, 4

16.5. 2019

Aktuálně lekce Where are you from? 

pracovní sešit – cvičení 1

 • procvičujeme sloveso to be ve všech osobách
 • procvičujeme otázku Where are your from? a odpověď I am from Čělákovice (nebo jiné město), from the Czech Republic
 • Procvičujeme otázku What is your home town (město, kde žiješ). My home town is ……. My home town is small, nice x big.
 • naučili jsme se rozdíl mezi city (velkoměsto), town
 • učili jsme se Great Britain, the USA, výslovnost města London
 • zopakovali jsme otázky a odpovědi What´s your name, How old are you?
 • v pátek 17.5.2019 píšeme test na sloveso to be (být)
 • Pracovní list:

George, Charlotte and Archie ________from Great Britain.
Children _____ in class 3 B.
I ______ten years old.
You _______my friend.
His brother _________short.
Their sister _________nice.
We ______in class 3 A.
The alligator ______ green and brown.
They ________from the Czech Republic.

 

I am …………… já jsem We are ……………… my jsme
You are …………… ty jsi / jste They are ………………. oni jsou
He is …………….on je
She is …………….ona je
It is ……………. ono je

 

2.5.2019

 • procvičujeme přivl. zájmena (my, your, his, her …), hráli jsme hru a přiřazovali obrázky ke správnému přvl. zájmenu, vyplnili jsme pracovní list
 • zítra začneme sloveso to be (být)
 • DÚ – doma procvičovat slovíčka lekce a přivl. zájmena

26.4.2019

 • učíme se I, you, he, she, it, we (my), they (oni) a přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their)
 • tvoříme věty Our house is big. Their classroom is small. …..
 • PS cv. 3 (doplnění rozhovoru)
 • DÚ – učit se přivl. z.
 • plán příští týden: středa – státní svátek, čt a pá – přivl. zájmena, budeme se učit sloveso to be (být)

25.4.2019

 • procvičení slovíček village, town, country
 • zápis do sešitu my, your, his, …..
 • procvičování

 17.4.2019

 • zopakovali jsme otázku Where is ……………..? He / she is
 • začali jsme novou lekci – procvičili jsme nová slovíčka village, town, country
 • příští hodinu – nová lekce
 • zopakování slovního spojení at home, at work, at school
 • DÚ: napsat slovíčka nové lekce do sešitu Vocabulary, PS cv. 1

12.4.2019

 • test My house
 • procvičujeme otázku Where is uncle? He (uncle) is in the kitchen.
 • stále opakujeme slovní zásobu dům / byt
 • středa 17.4.2019 – zkoušení Where is ……….. She / he is in the ………..

5.4.2019

 • děti si nalepily novou slovní zásobu do sešitu Vocabulary
 • procvičovali big (velký), small (malý), new (nový), old (starý)
 • příští týden test slovíčka – slovní zásobu (názvy pokojů a částí domu – pouze základní slovní zásoba, slovíčka z učebnice)

4.4.2019

 • procvičujeme slovní zásobu – dům, byt (názvy místností, zahrada …)
 • DÚ: dnes není (někteří ovšem opět neplní domácí úkoly! – nutné dopsat již všechna slovíčka lekce do Vocabulary)
 • Příští týden ve středu – test (názvy pokojů, části domu / bytu)
 • učíme se nová přídavná jména big, small, new, old, nice

29.3.2019

 • nová lekce UNIT – My house, my flat
 • nová slovní zásoba
 • DÚ: slovíčka z učebnice napsat do sešitu Vocabulary (do slovíčka flat)

28.3.2019

 • test
 • komiks v učebnici
 • DÚ – není

27.3. 2019

 • kontrola úkolu
 • dokončení cvičení v PS na stránce 34
 • procvičovali jsme otázky a odpovědi – Are you …..? Yes, I am, / No, I´m not. (formou hry – děti se hezky zapojily. Tuto hru budeme hrát i jiné hodiny a upravíme pro jiné gram.jevy)
 • test ve čtvrtek – lekce 10,11,12 (
  • čísla
  • sestavit ze slov věty
  • my, your, her, his
  • sloveso být (krátké tvary např. he is = he´s, you are = you´re atd.)
  • slovní zásoba (rodina)
  • spojení otázky se správnou odpovědí

22.3.2019

 • dnes jsme intenzivně pracovali a opakovali – UNIT Theme 2 (Unit 10,11,12)
 • cvičení  na stránce Revision v PS cv. 3, pracovní list
 • psali jsme krátký test, známky jsou zapsané v ŽK a ještě někteří prezentovali svůj projekt My family
 • DÚ: PS stránka Revision cv. 5 (spojit otázky a odpovědi)
 • Plán příští týden: čtvrtek větší test na lekce 10,11,12 (čísla, sestavit ze slov věty, her, his, your, my, sloveso být (krátké tvary např. he is = he´s), slovní zásoba
 • začneme již nové téma – bydlení (byt, dům, Where are you from?…)

21.3.2019

 • procvičovali jsem otázky a sloveso „být“ – děti si nalepily do sešitu pracovní list.
 • pracujeme s pracovním sešitem – část Revision (opakování)
 • v pátek – krátký test (I am, you are, he is, she is, you are, it is)
 • zítra zopakujeme otázky a odpovědi, budeme sestavovat ze slov věty
 • ve středu příští týden budeme psát větší test – opakování THEME 2 (his, her, otázky, odpovědi, čísla, slovní zásoba, zkrácené tvary slovesa „to be“ / být I am = I´m, …)

5.3.2019 

 • psali jsme test číslovky do 100 – známky zapsány do ŽK
 • DÚ na středu popř. čtvrtek : My family – děti mají připravit na formát A4 (papír, čtvrtka) projekt My family (moje rodina). Úkol: nakreslit či nalepit fotku člena rodiny a krátce popsat. This is my Dad. His name´s Peter. He´s forty. He´s slim. Děti odevzdávají projekt ve středu či čtvrtek. Poté jej budou ústně prezentovat (mají popis umět nazpaměť, ne číst z papíru). Projekty budou známkovány (příprava, prezentace)
 • prababička (great – grandma)

Plán příští týden: revision (opakování), odevzdávání a prezentace projektů, čtvrtek malý test (sloveso to be v jednotném čísle).

14.3. 2019

 • hodina odpadla (dílny)

 13.3.2019

 • kontrola domácího úkolu
 • upevnění slovesa to be (zatím j.č.) – nalepení přehledu do sešitu
 • vysvětlení dlouhých a krátkých tvarů
 • ústní procvičení
 • PS poslední cvičení lekce

v pátek test číslovky do 100.

Plán: ve čtvrtek hodina AJ není (proto změna plánu). V pátek test číslovky. V pátek budeme intenzivně procvičovat a upevňovat sloveso to be (být), přivlastňovací zájmena. Popis osoby.

Budu zadávat projekt.

Aktuálně 8.3.2019

 • procvičujeme číslovky a popis osoby
 • cvičení v pracovním sešitě cv. 4 a cv. 5 (ještě doděláme ve středu)
 • učíme se You are = you´re (ty jsi)
 • ústně budu zkoušet popis obrázku – osoby (např. This is a boy. He´s slim. He´s ten, His name´s Peter.)

Domácí úkol: pracovní list číslovky – cvičení druhé (napsat číslovky slovem) a cvičení třetí (sčítání – do úlohy č.5)

Příští týden:

 • upevníme sloveso „to be“ v jednotém čísle a dlouhé a krátké tvary (I am = I´m, you are = you´re, he is = he´s, she is = she´s, it is= it´s) a přivlastňovací zájmena my, your, his, her,
 • bude zadán projekt My family.
 • budeme psát test – číslovky (čtvrtek).
 • ukončíme lekci a napíšeme ještě malý test – popis osoby a sloveso to be, přivlastňovací zájmena his, her, my, your

7.3. 2019

 • v pátek 22.9. 2009 budeme procvičovat otázky What´s his / her name? How old is he/ she? a odpovědi.  domácí úkol – pracovní list. a dokončíme cvičení v PS str. 29 cv. 7. Uděláme též poslechové cvičení v učebnici na str. 28.

6.3. 2019

 • opakovali jsme popis osoby Her name´s Anna. She´s 50 years old. She´s slim.
 • pracovní sešit str. 30 cv. 1
 • ve čtvrtek budeme procvičovat číslovky, ústně a písemně

 

21.9.2019

 • procvičujeme číslovky, učíme se čísla do 100 nejen po desítkách (např. 41 forty one). Kompletní čísla jsou v lekci 12 – trochu jsme si tedy učivo upravili a „vzali“ si je z lekce 12.
 • učíme se otázku How old is he (Kolik je mu let?) and How old is she? (Kolik je jí let?) a odpovědi He´s  15 years old. She´s ten years old.
 • dnes cvičení v PS str. 29 cv. 5

20.9.2019

 • učíme se čísla do 100, po desítkách. Plynule přejedeme již na kompletní čísla.
 • dnes cvičení v pracovním sešitě 29 / cv. 6
 • DÚ: napsat číslovky do sešitu Vocabulary – opsat z učebnice 29 / 4 (20 – twenty, 30 – thirty …)

14.2.2019

 • Učíme se otázku How old is she? (Kolik je jí let?) How old is he? (Kolik je mu let?)
 • Upevňujeme rozeznat zájméno she – ona (mum, sister, aunt …) a he – on (uncle, dad, …)
 •  procvičujeme his a her
 • seznámili jsme se s otázkou a odpovědí What´s his name? His name´s Peter.
 • What´s her name? Her name´s Petra.
 • procvičovali jsme ve skupince – jeden ukazuje na spolužáka a ptá se What´s his / her name. A druhý odpovídá dle pravdy Her / his name´s …..
 • stále procvičujeme slovní zásobu zejména rodina a popis osoby (tall, slim, short, fat ….).

Příští týden se budeme učit číslovky do 100 a popis osoby. Děti budou vypracovávat projekt – moje rodina (zadání teprve proběhne).

Pracovní sešit: z nové lekce máme hotová tato cvičení: str. 28 / 1,2,3

Domácí úkol 14.2.2019: PS dopsat cvičení 4 str. 28, procvičovat her / his

Někteří stále neznají či zapomněli názvy barev.

 

Důležitá je domácí příprava – průběžné procvičování a také vypracovávání domácích úkolů. V poslední době děti nenosí (i opakovaně) domácí úkoly. Každý zapomenutý úkol bude zaznamenán učitelem do sešitu English a po třech zapomenutých úkolech bude zapsána informace do žákovské knížky. Domácí úkol je zpravidla zadáván v pátek.