3.B – 2017-2018

Srdečně Vás vítám na stránkách naší třídy. 🙂

Naleznete zde stručný přehled probíraného učiva, odkazy na procvičování, DÚ, aktuality a akce. Budete-li cokoliv potřebovat, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: xaraatevi@seznam.cz či telefonu 733 288 588 (sms), telefon CMC (zpravidla před výukou či o přestávkách) 775 264 235.

Přeji Vám klidný školní rok 2017/18 🙂

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Cée

 

ODKAZY

Dokumenty školy

Organizace školního roku

Opakování učiva 2. ročníku

Procvičování učiva 3. ročníku

Matematika pro 3. ročník

 

AKTUALITY

Přeji Vám všem krásné léto, plné sluníčka a zážitků. Odpočiňte si, načerpejte síly. Uvidíme se 3. 9. 2018 na Kamence – máme pouze jednu vyučovací hodinu. 🙂

Velmi Vám děkuji za všechny kytičky a dárečky. 🙂

V příštím školním roce  2018/19 povedu na naší škole kroužek zaměřený na přiblížení fyziky, chemie, biologie, astronomie, přírodopisu s názvem Věda nás baví. Přednostně ho nabízím žákům své třídy, max. počet je 10 – 15 dětí v kroužku. Jedná se o 14 lekcí  za pololetí/ 1 x týdně, pravděpodobně v učebně chemie, čas a den bude upřesněn až dle rozvrhu, veškeré pokusy jsou zcela bezpečné. Bližší podrobnosti v září. Informace zde a zde. Již se moc těším 🙂

 

Zůstatek v třídním fondu ke dni 26. 6. 18 činí 385 Kč

Sběr papíru: Podařilo se nám nasbírat 674 kg papíru, tímto velmi děkujeme všem, kteří nám přispěli, netrpělivě čekáme na výsledky. Získali jsme 3. místo a tímto nám přibylo 500 Kč do třídního fondu. 🙂 Ještě jednou děkujeme těm, kteří sběr donesli. Příští rok chceme získat místo 1.

 

PROBÍRANÉ UČIVO

Český jazyk 

Opakujeme učivo 2. ročníku – abeceda, tvrdé, měkké, obojetné souhlásky, skupiny bě, pě, vě, mě. Slovo – hláska/písmeno, slabika, dělení slov na konci řádku. Druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací). Významy slov. Slovní druhy – podstatné jméno, sloveso, předložka, spojka. Věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec. Vyprávění. Báseň – kaligram. Párové souhlásky (h-ch, s-z, š-ž, p-b, t-d, ť-ď, v-f, k-g). Rozhovor – dramatizace. Synonyma, antonyma, slova významem podřazená, nadřazená. Psaní ů, ú, u. Slova spisovná x nespisovná, slova lichotná x hanlivá. Abeceda, řazení slov dle abecedy. Upevňování tvarů písmen. Slovosled ve větě.Slovní druhy – již všechny. Psaní velkých a malých písmen. Stavba slova (předpona, kořen, koncovka). Slova příbuzná. Vyjmenovaná slova po Z. Slova příbuzná. (již odůvodňujeme). Vypravování, vypravování dle osnovy, osnova. Vyjmenovaná slova po B. Slova příbuzná. (již odůvodňujeme). Významy slov. Slogan. Bajka – znaky bajky. Text – úvod, stať a závěr. Hlásková stavba slova. Vyjmenovaná slova po L. Slova příbuzná. (Již odůvodňujeme). Významy slov. Podstatná jména – rod. Číslo – jednotné, množné. Pády podst. jmen. Popis (pohádkové postavy), pravidla pro popis. Báseň, rým, verš, sloka. Pohádka – vypravěč, ostatní postavy. Znaky pohádky. Vyjmenovaná slova po M. Popis činnosti. Vyjmenovaná slova po P. Pohlednice, popis předmětu. Přirovnání, metafora, zosobnění. Vyjmenovaná slova po S. Přihláška – vyplňování. Vyjmenovaná slova po V. Slovesa – osoba, číslo, čas. Opakujeme na PP. Věta, souvětí, větný vzorec. Základní skladební dvojice – podmět a přísudek. Slovesný tvar jednoduchý a složený.

SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY
Čtu jednu knihu za měsíc, po dohodě i déle.
Knihu poté představím a nalepím si lístek na náš čtecí strom.

Trosečníci (dobrodružství v zamčeném bytě) – Ivona Březinová
Kluk a pes – Ivona Březinová
Puntíkáři (pachatelé dobrých skutků) – Miloš Kratochvíl
Anička a Velikonoce – Ivana Peroutková
Sísa Kyselá – Martina Drijverová
Podvodník s růžovým hrochem (detektivka se superlupou) – Ursel Schefflerová
Darebák David chystá léčku – Francesca Simonová
Anča a Pepík – Lucie Lomová
Komisař Vrťapka – Pavla Etrychová, Petr Morkes
Velikonoční záhada (detektivka) – Hilde Hagerupová, Klaus Hagerup
Šimon a štěňátko Bára – Hanka Jelínková                                                                                                                          Operace: Bouřkový mrak (detektivka) – Jorn Lier Horst
Detektivové a zachráněné peníze – Zuzana Pospíšilová

     6. 6. 🙂

Matematika

Opakujeme učivo 2. ročníku – sčítání, odčítání v oboru do 100, násobení a dělení 2, 3, 4, 5. Pamětné sčítání a odčítání s přechodem pře desítku v oboru do 100. Poziční zápisy (jednotky, desítky, stovky), orientace na číselné ose. Porovnávání čísel. Slovní úlohy. Bod, přímka, úsečka, polopřímka. Násobky 6, 7, 8, 9. Závorky, převody jednotek – mm, cm, dm, m. Vzájemná poloha přímek (různoběžky, rovnoběžky). Násobky 10. Násobení a dělení v oboru malé násobilky. Průsečík přímek. Písemné sčítání dvojciferných čísel. Pamětné odčítání s přechodem přes desítku (různé způsoby). Polopřímky. Písemné odčítání dvojciferných čísel. Zaokrouhlování čísel na desítky. Vlastnosti trojúhelníku, čtverce, obdélníku. Jednotky času. Seznámení s čísly v oboru do 1000. Orientace na číselné ose, porovnávání. Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000. Algebrogramy. Autobus, úlohy o věku. Násobení 10, 100. Obsah rovinných útvarů ve čtvercové síti. Písemné sčítání trojciferných čísel. Písemné odčítání trojciferných čísel. Jednotky délky – km. Převody jednotek délky. Čtverec. Jednotky hmotnosti – g, kg, t. Zaokrouhlování na 10, 100. Jednoduché rovnice. Pamětné násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem. Jednotky objemu- l, hl. Přenášení délky úsečky. Dělení se zbytkem. Krychlové stavby. Násobení 10, 100. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem. Násobení mimo obor násobilky. Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem. Dělení mimo obor násobilky. Opakujeme na PP. Písemné násobení jednociferným činitelem.

Prvouka

Pravidla slušného chování.Pravidla silničního provozu – cesta do školy. Obce. Obec, kde bydlím. Adresa. Historie Čelákovic, erb Čelákovic. Velké obce. Městská hromadná doprava. ČR – kraje. ČR, státní symboly. ČR, součást Evropy. Povrch ČR. Práce s mapou. Světové strany na mapě. Hory, pohoří, nejvyšší vrcholy, nížiny. Využití krajiny – lesnatá, zemědělská, průmyslová. Voda v krajině. Orientace v krajině. Orientace v mé obci. Moje zájmy, koníček, čím bych chtěl/a být. Povolání – duševní a fyzická práce. Mikuláš – zvyky. Vánoce, rodokmen, betlém. Tři králové. Svět kolem nás – živá a neživá příroda, základní podmínky života, lidské výtvory. Zboží. Platby – pl. karta, hotovostní platba, bankomat. Planeta Země – podmínky života – voda, koloběh vody, hydrosféra, vzduch a jeho složení, jak dýcháme, i rostliny dýchají, jak dýchají rostliny, jak dlouho vydržím bez vzduchu, atmosféra, půda, světlo, teplo. Sluneční soustava. Živá příroda – živočichové (jejich společné znaky, rozdělení). Dělení živočichů. Houby. Velikonoce. Ochrana životního prostředí, třídění odpadů. Rosliny, spol. znaky rostlin. Dělení rostlin. Kvetoucí  a nekvetoucí rostliny. Jedovaté, chráněné, léčivé a zahradní květiny. Léto na zahradě. Užitkové rostliny – ovocné stromy a keře, zelenina, obiloviny, okopaniny, luskoviny, pícniny, olejniny, textilní plodiny. Stavba těla rostlin. Kořen, stonek, list, květ, plod. Člověk – vývojová období, stavba lidského těla. Smysly. 

Anglický jazyk

U19 – To have got

Stále opakujeme otázky a odpovědí. Rozšiřujeme slovní zásobu.

Umíme reagovat na otázky 

What´ s this? It´  s…

Is it your pen? Yes, it is. No, it isn´  t

Are you tall? Yes, I am. No, I´ m not.

Is she (he) short? Yes, she (he) is. No, she (he) isn‘ t´.

How old is she(he)? She’s…, He’s…

Where are you from? I´m from…

Where is she/he from? She‘ s from…

Is London a big town? Yes, it is. No, it isn‘ t.

Is your home town…

What´s your favourite toy/ colour/ number?

Where´s the train? It´s on/in/next to/under …

Naše výstupy 🙂

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY – Budou vždy Po-Čt včetně.

Český jazyk

Matematika

Prvouka

AJ (Mgr. Iveta Cée

AJ (Ing. Vítězslava Soulková)

 

FOTOGALERIE

27. 4.

Den vyhlášení, velmi jsme se snažili a zaslouženě jsme vyhráli. Mrzimor je prostě nejlepší ;). Jsme plní zážitků a už se těšíme domů. 🙂

    

26. 4.

Bojujeme o body za úklid, každý den pečkivě zaznamenáváme, vyrábíme koště. Odpoledne, věnonané sportovním aktivitám – lukostřelba, holandský kulečník, hranolkohraní, hlavolamy, poi, zorbing, slackline, … se nám velmi líbilo. Krásné bylo překvapení v podobě ohnivé show. Balíme a těšíme se domů.              

25. 6. 

Hledali jsme kámen mudrců, unesli nám paní učitelku, seznámi jsme se s Baziliškem, vyzkoušeli skákací boty, přijeli k nám hasiči, čaroval pro nás koyzelník Štěpán Šmíd, postavili skřítkům domečky a večer jsme uzavřeli noční bojovkou.

           

24.4. Máme skoro za sebou druhý den, navštívili jsme Muzeum Čtyřlístek, chystáme se na vystoupení kouzelníka a zábavný večer Svět kouzel má talent. Již máme svůj pokřik a tanec.

              

 

23. 4. Poslův Mlýn – jsme všichni v pořádku a užíváme si nabitý program.

    

19. – 20. 4. DEN ZEMĚ

       

     

6. 4. Setkání se spisovatelkou Ivanou Peroutkovou

         

28. 3. Výstava Leonardium

                                      

 

23. 3. Vynesli jsme Moranu

   

15. Vyrábíme SLUNEČNÍ SOUSTAVU

6. 2. Masopust

 

25. 1. Zimní krajina

      

4. 1. Portréty.

                   

 

22. 11. Adventní věnec – již odnášíme domů.

10. 11. Chytří gurmáni – děti samy zjišťovaly, ve kterém ovoci a zelenině je nejvíce obsahu vitamínu C, porovnávaly obsah vit. C v citronu, pomeranči, džusu a citrónce. Dále si vyzkoušely proces ředění, kdy zkoumaly, barvu a vůni, používaly matematické jednotky objemu v praxi. Předpokládám, že výsledky svých výzkumů Vám sdělily samy. 🙂

Také jsme navštívili stálou expozici NTM, hledali jsme nejstarší kolo, motorku a vůz. Zjistili jsme, že muzeum se nachází na stejné ulici, jako naše škola Kamenka :).

 

                                

9. 11. Legenda o svatém Martinovi

                   

      

31. 10. Halloweenské učení 🙂

 

24. 10. Tučňáci v Rudolfinu a pohyblivá výstava Kryštofa Kinteryho s názvem Nervius Trees.

 

 

Výtvarná výchova: Halloween, Poznáš mne? 🙂 (Krásné práce všech dětí)

 

6. 10. Sportovní den

 

5. 10. Podzim v naší třídě

3. 10. „Vodníci“ -seznámení s živočišnou říší a rybolovem na Grádě