4.A

Třídní učitelka: Mgr. Irena Vojáčková

PO Čj M Vl Čj
UT M Čj AJ ČJ
ST Aj M HV ČJ Vv Vv
Čt M Aj TV Tv Čj
PA ČJ Vl M Čj

Školní rok 2018/19

Aktuality :

 Prosím , aby si děti donesly knihu na čtení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

DÚ  : Čj , Ps str 43,44, dva sloupečky

 

Přinést švihadlo

Na středu 20.2. donést párátka oboustranně špičatá

 

 

 

 

 

Domácí úkoly :

Na každou hodinu  vlativědy a přírodovědy opakovat otázky , testy uváděnými za jednotlivými kapitola

ORGANIZACE :

Reedukace – vždy v úterý – 6. vyučovací hodinu /týká se pouze dětí s IVP/

Sběr papíru: Každé pondělí 7 – 9 hod vchod vpravo od hlavního vchodu – do notýsku mi, prosím, napište množství v kg.

 

Akce :

27. 11. Divadlo Metro v Praze – Na návštěvě v I-světě ( Vstupné 90 Kč) – pojedeme vlakem v 8 hod z Jiřiny, odchod od školy v 7.40 hod

4.12. od 16 hod třídní schůzky

13. 12. Divadlo Hybernia – Muzikál Kapeska (Vstupné 300 Kč) – sraz ve škole v 8 hod,/ v Jiřině v 8.20 hod /, příjezd asi 13. 30 – 14. hod

18. 12. Kino Lysá n. L. – Bella a Sebastian II. (Vstupné 60Kč) – budu platit ze společných peněz – sraz ve škole v 8 hodin, v Jiřině 8.40 hod, příjezd mezi

12. – 12.35 hod.

22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

3. a 4. 1. Ředitelské volno

13. 3. Etické dílny

duben 2019 Muzeum Karla IV.

květen 2019 ŠVP

PROBÍRANÉ UČIVO

Český jazyk

Opakujeme učivo 3. ročníku – abeceda, hláska, písmeno, dělení hlásek, slabika, psaní ů, ú, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Poezie – sloka, verš, rým. Vypravování. Přísloví. Druhy vět. Tvrdé a měkké hlásky. Párové souhlásky. Slovní druhy. Psaní velkých písmen. Členění textu. Věta zvolací. Slovní druhy. Přirovnání. Spisovná x nespisovná čeština – slova s citovým zabarvením – hanlivá, lichotná, slova bez citového zabarvení. Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Mluvnické kategorie podst. jmen a sloves. Větný vzorec. Základní skladební dvojice. Vyjmenovaná slova. Předložka x předpona. Popis osoby. Předpony od-, nad-, pod, před-. Dopis. Předpony roz-, bez-, vz- a předložka bez. Předpona ob-, v-. Psaní ě a je po p,b,v. Vyjmenovaná slova, slova příbuzná, vzory podstatných jmen,pravopis koncovek podstatných jmen, rod střední, ženský

Průběžně děti nosí zápisy z přečných knih, které jednou za dva měíce prezentujeme.

Matematika

Opakujeme učivo 3. ročníku – pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilky, násobení a dělení 10, 100, zaokrouhlování, násobení dvojciferného čísla jednociferným, porovnávání čísel, matematické názvosloví, převody jednotek a jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Bod v rovině, na přímce, přímka, úsečka, vlastnosti čtverce, obdélníku, trojúhelníku, vzájemná poloha přímek, průsečík. Počítání výhodně a se závorkou. Písemné odčítání a sčítání v oboru do tisíce. Slovní úlohy – nejdou nám. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným. Písemné násobení jednociferným činitelem. Rýsování rovnoběžek a kolmic. Písemné dělení jednociferným dělitelem (i se zbytkem). číselný obor do 1 000 000. Zaokrouhlování na 100 000.Rovnoběžky, kolmice, polopřímky, úsečky. Konstrukce čtverce a obdélníku, trojúhelníku. Typy trojúhelníků, obvod rovinných obrazců.Písemné násobení dvojciferným činitelem,

Přírodověda

Příroda na louce

Vlastivěda

Učivo zeměpisné části vlastivědy – poloha ČR

 

Anglický jazyk (Ing.K. Židlická)

Anglický jazyk (Bc. Hana Žejdlíková)

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

Výtvarná výchova ( Mgr. Ludmila Jarešová)

Pracovní činnosti ( Mgr. Ludmila Jarešová )

Tělesná výchova ( Mgr. Pavlína Kučerová )

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

 

FOTOGALERIE