4.B

Srdečně Vás vítám na stránkách naší třídy. 

Naleznete zde stručný přehled probíraného učiva, odkazy na procvičování, DÚ, aktuality a akce. Budete-li cokoliv potřebovat, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: xaraatevi@seznam.cz či telefonu 733 288 588 (sms), telefon do kabinetu: 326 990 216

Přeji Vám klidný školní rok 2018/19 🙂

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Cée

 

ODKAZY

Dokumenty školy

ŠVP

Organizace školního roku, formuláře, informace pro rodiče,…

Odkazy na procvičování učiva

Jídelna

 

AKTUALITY

Vysvědčení jsou rozdaná, všem přeji krásné léto! Uvidíme se v září 😀.

20.-27. 6. výuka do 11,40 hod

28.6. výuka do 8,45 hod

Sběr papíru: Sběr ukončen, všem moc děkujeme!

Geometrie bude vždy v pátek.

Reedukace – ukončena!

Objednávky jídel na Strava.cz vždy do pátku do 12 hod. na příští týden

 

PROBÍRANÉ UČIVO

Český jazyk 

Opakujeme učivo 3. ročníku – abeceda, hláska, písmeno, dělení hlásek, slabika, psaní ů, ú, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Poezie – sloka, verš, rým. Vypravování. Přísloví. Druhy vět. Tvrdé a měkké hlásky. Párové souhlásky. Slovní druhy. Psaní velkých písmen. Členění textu. Věta zvolací. Slovní druhy. Přirovnání. Spisovná x nespisovná čeština – slova s citovým zabarvením – hanlivá, lichotná, slova bez citového zabarvení. Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Mluvnické kategorie podst. jmen a sloves. Větný vzorec. Základní skladební dvojice. Vyjmenovaná slova. Předložka x předpona. Popis osoby. Předpony od-, nad-, pod, před-. Dopis, adresa. Předpony roz-, bez-, vz- a předložka bez. Předpona ob-, v-. Psaní ě a je po p,b,v. Předpona vy-, vý-. Telefonický rozhovor, dramatizace. Přímá řeč, věta uvozovací. Vzory podst. jmen – rodu středního – město, moře, kuře, stavení. Významy slov – synonyma, antonyma, s. jednoznačná, mnohoznačná, s. nadřazená, s. podřazená. Vzory rodu ženského – žena, růže, píseň, kost. Vzory rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj (předseda, soudce). Pověsti (práce s textem ve skupinách – mluvnice, matematika, sloh) – Praotec Čech, o Krokovi a jeho dcerách. Shoda podmětu s přísudkem – rod střední, ženský, mužský. Zpracováváme pověsti, zabýváme se básněmi, píšeme básně. (báseň – verš, rým, sloka, limerick). Slovesa-jednoduché a složené slovesné tvary, slovesa v určitém a neurčitém tvaru, infinitiv, zvratné sloveso, určování mluv. kategorií. Časování sloves v přít. čase, minulém a budoucím čase. Slovesný způsob. Popis. Literární žánry – bajka, pohádka, pověst, próza,poezie. Slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací. Věta jednoduchá x souvětí, Spojovací výrazy.

Máme seznam doporučené četby – čteme 1 knihu za měsíc, zapisujeme dle kritérií do čtenářského deníku, prezentujeme.

Matematika

Opakujeme učivo 3. ročníku – pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilky, násobení a dělení 10, 100, zaokrouhlování, násobení dvojciferného čísla jednociferným, porovnávání čísel, matematické názvosloví, převody jednotek a jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Bod v rovině, na přímce, přímka, úsečka, vlastnosti čtverce, obdélníku, trojúhelníku, vzájemná poloha přímek, průsečík. Počítání výhodně a se závorkou. Písemné odčítání a sčítání v oboru do tisíce. Slovní úlohy – nejdou nám. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným. Písemné násobení jednociferným činitelem. Rýsování rovnoběžek a kolmic. Písemné dělení jednociferným dělitelem (i se zbytkem). číselný obor do 10 000. Zaokrouhlování na tisíce. Rovnoběžky, kolmice, polopřímky, úsečky. Konstrukce čtverce a obdélníku, trojúhelníku. Typy trojúhelníků, obvod rovinných obrazců. Kruh a kružnice, poloměr a průměr. Čísla větší než 10 000 – zápis, čtení, rozklad, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání. Rovnice. Násobení dvojciferným činitelem. Násobení dvojc. činitelem, kdy na pozici jednotek je 0. Násobení trojcif. činitelem. Římské číslice. Obvod, obsah rovinných obrazců – ve čtvercové síti, výpočet. Zlomky – úvod. Obvod a obsah rovinných obrazců. Trojúhelníková nerovnost – výpočet, ověření, grafický zápis. Zlomky – čtení, zápis, určování části z celku – 1/8 z 32. Opakujeme převody jednotek hmotnosti, objemu, času a délky. Útvary souměrné dle osy. Práce s daty. Zlomky – sčítání, odčítání, porovnávání, zlomek v základním tvaru. Aritmetický průměr. Grafický součet a rozdíl úseček. Krychle, kvádr – vlastnosti.

Přírodověda

Opakujeme učivo 3. ročníku – živá a neživá příroda, ekosystémy. Houby. Rostliny. Stavba těla rostlin. Dělení a vlastnosti rostlin. Živočichové, vlastnosti živočichů, dělení živočichů. Potravní řetězec. Ekosystém lesa. Jehličnaté a listnaté stromy. Význam lesa. Živočichové lesa. Příroda v zimě. Neživá příroda, vlastnosti látek. Ekosystém pole. Rostliny a živočichové pole. Ekosystém louka – rostliny a živočichové. Ekosystém park. Ekosystém lid. obydlí – živočichové, hospodářská zvířata, domácí mazlíčci, rostliny. Ekosystém rybník. Ekosystém potok, řeka. Člověk a jeho vztah k přírodě, ochrana přírody, znečišťování přírody. Mimořádné události, integrovaný záchranný systém, tísňová volání. Vývoj člověka. Stavba lidského těla – části lidského těla, kostra, svaly, dých. soustava, trávicí ústrojí, rozmnož. soustava, první pomoc, HIV, AIDS.

Vlastivěda

Dějiny:

Opakujeme učivo 3. ročníku – čas – střídání dne a noci, střídání ročních období, přítomnost, minulost a budoucnost. Určování století a tisíciletí, rok nula, léta našeho letopočtu a před naším letopočtem. Pravěk. Starší doba kamenná. Mladší doba kamenná. Doba bronzová. Doba Železná. Středověk – stěhování národů. Slované. Velká Morava. Zánik Velké Moravy. Přemyslovci – knížata. Románský sloh. Přemyslovci  – králové. Gotika. Středověk – jak se žilo ve městě a na vesnici. Doba husitská. Jan Hus, Jan Žiška, defenestrace, bitva u Lipan. Jiří z Poděbrad, L. Pohrobek, Jagellonci. Novověk – Habsburkové. Renesance, život za vlády Habsburků. Závěrečné opakování.

Zeměpisná část:

ČR, st. symboly, práce s mapou, přirozené hranice ČR. Poloha ČR, sousední státy. Státní svátky. ČR – stá. zřízení, územní celky, obce, kraje. Kraje ČR. Národ, národnost, obyvatelé, národnostní menšiny, oblasti – zvyky, tradice. Mapy – měřítko, nadm. výška, značky. Mapy – vrstevnice. Orientace v krajině, v mapě. Směrová růžice. Zemský povrch, povrch ČR. Vodstvo. Vodní toky ČR. Povodí a úmoří. Povodně. Počasí, podnebí. Zemědělství, Lesnictví. Nerostné suroviny. Průmysl a jeho odvětví. Služby a doprava. Ochrana přírody, CHKO, NP v ČR. Kraje ČR.

Anglický jazyk (Mgr. Iveta Cée)

 U20

Anglický jazyk (Mgr. Zuzana Libánská)

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

Vždy Po-Čt včetně

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Přírodověda

Anglický jazyk (Mgr. Iveta Cée)

Anglický jazyk (Mgr. Zuzana Libánská)

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

 

FOTOGALERIE

14.6. Vyhodnocení DOH na Kamence. Získali jsme 1. místo v hodnocení 4. ročníků, 6. místo celkově v hodnocení 4. a 5. ročníků. 

      

 

13.6. Divadlo

    

 

 

30.5. Vodníci

          

ŠVP 20.-24. 5. 19

Poslední fota

           

Včerejší bubnování 😁 a odpolední aktivity.

       

22.5. Počasí nám stále přeje, ačkoliv se ochladilo. Dopolední hodiny jsme věnovali pobytu v přírodě, zejména stavbou příbytků pro lesní skřítky. Poté nás nožky zanesly lesní cestou až ke skalní vyhlídce Králův stolec. Tento útvar je spojen s císařem Karlem IV., který zde prý po lovu v hlubokých hvozdech odpočíval a zálibně hledíval na své vodní dílo.

Odpoledne bude věnováno bubnování 😁.

                                  

21. 5. Počasí nám přeje 😀, od rána výletujeme, pěšky jsme se přesunuli do Zooparku v Doksech, při cestě zpět trošku něco utratili na náměstí. V odpoledních hodinách již běží připravený program, sportujeme.

                           

 

Diskotéka, tak tančíme 😁.

  

Již jsme rozdělení do skupin, máme svůj totem, pokřik a tanec. Zahráli jsme si pár her a navštívili dětské hřiště. Těšíme se na večeři 😀.

                  

Sice prší, ale my už hrajeme 😉, rozdělili jsme se do družstev, půjdeme vyrábět totemy.

      

Děti dorazily v pořádku a ubytovávají se 😁.

    

29. 4. Muzeum Karla IV.

                  

26. 4. Den Země

        

 

Jaro v našich básních 

     

23.  4. Dopravní výchova a cvičné testy

      

27. 3. Návštěva skanzenu v Přerově nad Labem

                   

29. 11. Přispěli jsme do prodeje ve stánku na náměstí

    

 

28. 11. Zima

        

 

9. 11. Stromy – velmi se nám povedly 

 

          

 

10.10. Tajemství knihy