4.B

Srdečně Vás vítám na stránkách naší třídy. 

Naleznete zde stručný přehled probíraného učiva, odkazy na procvičování, DÚ, aktuality a akce. Budete-li cokoliv potřebovat, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: xaraatevi@seznam.cz či telefonu 733 288 588 (sms), telefon do kabinetu: 326 990 216

Přeji Vám klidný školní rok 2018/19 🙂

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Cée

 

ODKAZY

Dokumenty školy

ŠVP

Organizace školního roku, formuláře, informace pro rodiče,…

Odkazy na procvičování učiva

Jídelna

 

AKTUALITY

7. 11. Vybíráme 440 Kč na divadlo a muzikál, cesta.

Kroužek Věda nás baví – úterý 14-15 hod. (dle dohody s dětmi budeme začínat dříve)  Informace zde a zde

Záloha ve výši Kč 1000,– na ŠVP do 30. 11. na účet školy , VS 402, jméno a příjmení dítěte do poznámky – zároveň mi, prosím, sdělte, že jste platbu zaslali – ŽK.

Geometrie bude vždy v pátek.

Reedukace – vždy v pondělí – 6. vyučovací hodinu (týká se pouze dětí s IVP), některé děti v úterý 6. vyuč. hodinu

Sběr papíru: Každé pondělí 7 – 9 hod vchod vpravo od hlavního vchodu – do notýsku mi, prosím, napište množství v kg.

Objednávky jídel na Strava.cz vždy do pátku do 12 hod. na příští týden.

17. 11. Státní svátek

27. 11. Divadlo Metro v Praze – Na návštěvě v I-světě ( Vstupné 90 Kč)

13. 12. Divadlo Hybernia – Muzikál Kapeska (Vstupné 300 Kč)

18. 12. Kino Lysá n. L. – Bella a Sebastian II. (Vstupné 60Kč)

22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

3. a 4. 1. Ředitelské volno

13. 3. Etické dílny

4/2019 Muzeum Karla IV.

5/2019 ŠVP

PROBÍRANÉ UČIVO

Český jazyk 

Opakujeme učivo 3. ročníku – abeceda, hláska, písmeno, dělení hlásek, slabika, psaní ů, ú, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Poezie – sloka, verš, rým. Vypravování. Přísloví. Druhy vět. Tvrdé a měkké hlásky. Párové souhlásky. Slovní druhy. Psaní velkých písmen. Členění textu. Věta zvolací. Slovní druhy. Přirovnání. Spisovná x nespisovná čeština – slova s citovým zabarvením – hanlivá, lichotná, slova bez citového zabarvení. Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Mluvnické kategorie podst. jmen a sloves. Větný vzorec. Základní skladební dvojice. Vyjmenovaná slova. Předložka x předpona. Popis osoby. Předpony od-, nad-, pod, před-. Dopis. Předpony roz-, bez-, vz- a předložka bez. Předpona ob-, v-. Psaní ě a je po p,b,v. Předpona vy-, vý-.

Máme seznam doporučené četby – čteme 1 knihu za měsíc, zapisujeme dle kritérií do čtenářského deníku, prezentujeme.

Matematika

Opakujeme učivo 3. ročníku – pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilky, násobení a dělení 10, 100, zaokrouhlování, násobení dvojciferného čísla jednociferným, porovnávání čísel, matematické názvosloví, převody jednotek a jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Bod v rovině, na přímce, přímka, úsečka, vlastnosti čtverce, obdélníku, trojúhelníku, vzájemná poloha přímek, průsečík. Počítání výhodně a se závorkou. Písemné odčítání a sčítání v oboru do tisíce. Slovní úlohy – nejdou nám. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným. Písemné násobení jednociferným činitelem. Rýsování rovnoběžek a kolmic. Písemné dělení jednociferným dělitelem (i se zbytkem). číselný obor do 10 000. Zaokrouhlování na tisíce. Rovnoběžky, kolmice, polopřímky, úsečky. Konstrukce čtverce a obdélníku, trojúhelníku. Typy trojúhelníků, obvod rovinných obrazců.

Přírodověda

Opakujeme učivo 3. ročníku – živá a neživá příroda, ekosystémy. Houby. Rostliny. Stavba těla rostlin. Dělení a vlastnosti rostlin. Živočichové, vlastnosti živočichů, dělení živočichů. Potravní řetězec. Ekosystém lesa. Jehličnaté a listnaté stromy. Význam lesa. Živočichové lesa. Příroda v zimě.

Vlastivěda

Opakujeme učivo 3. ročníku – čas – střídání dne a noci, střídání ročních období, přítomnost, minulost a budoucnost. Určování století a tisíciletí, rok nula, léta našeho letopočtu a před naším letopočtem. Pravěk. Starší doba kamenná. Mladší doba kamenná. Doba bronzová. Doba Železná. Středověk – stěhování národů. Slované. Velká Morava. Zánik Velké Moravy. Přemyslovci – knížata. Románský sloh. Přemyslovci  – králové.

Anglický jazyk (Mgr. Iveta Cée)

 U8. 

Anglický jazyk (Mgr. Zuzana Libánská)

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

Vždy Po-Čt včetně

Český jazyk

19. 11. PS vyjm. slova s. 20

Matematika

20. 11. PS s. 20/ cv. 1

Vlastivěda

Přírodověda

Anglický jazyk (Mgr. Iveta Cée)

Anglický jazyk (Mgr. Zuzana Libánská)

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

 

FOTOGALERIE

9. 11. Stromy – velmi se nám povedly 

 

          

 

10.10. Tajemství knihy