4.B

Srdečně Vás vítám na stránkách naší třídy. 

Naleznete zde stručný přehled probíraného učiva, odkazy na procvičování, DÚ, aktuality a akce. PBudete-li cokoliv potřebovat, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: xaraatevi@seznam.cz či telefonu 733 288 588 (sms), telefon do kabinetu: 326 990 216

Přeji Vám klidný školní rok 2018/19 🙂

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Cée

 

ODKAZY

Dokumenty školy

ŠVP

Organizace školního roku, formuláře, informace pro rodiče,…

Odkazy na procvičování učiva

Jídelna

 

AKTUALITY

Sběr papíru: Každé pondělí 7 – 9 hod vchod vpravo od hlavního vchodu – do notýsku mi, prosím, napište množství v kg.

Kroužek Věda nás baví – úterý 14-15 hod. (dle dohody s dětmi budeme začínat dříve, dle zájmu možný i jiný další termín)  Informace zde a zdeJiž se můžete přihlašovat na 2. pololetí zde: Přihláška

Geometrie bude vždy v pátek.

Reedukace – vždy v pondělí – 6. vyučovací hodinu (týká se pouze dětí s IVP), některé děti v úterý 6. vyuč. hodinu, nová skupina ve čtvrtek 6. vyučovací hodinu.

Objednávky jídel na Strava.cz vždy do pátku do 12 hod. na příští týden.

 

13. 3. Etické dílny

4. -5. 4. Zápis do 1. tříd

4/2019 Muzeum Karla IV.

20. – 24. 5. 2019 ŠVP

21. 5. Třídní schůzky – budou v jiném termínu

 

PROBÍRANÉ UČIVO

Český jazyk 

Opakujeme učivo 3. ročníku – abeceda, hláska, písmeno, dělení hlásek, slabika, psaní ů, ú, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Poezie – sloka, verš, rým. Vypravování. Přísloví. Druhy vět. Tvrdé a měkké hlásky. Párové souhlásky. Slovní druhy. Psaní velkých písmen. Členění textu. Věta zvolací. Slovní druhy. Přirovnání. Spisovná x nespisovná čeština – slova s citovým zabarvením – hanlivá, lichotná, slova bez citového zabarvení. Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Mluvnické kategorie podst. jmen a sloves. Větný vzorec. Základní skladební dvojice. Vyjmenovaná slova. Předložka x předpona. Popis osoby. Předpony od-, nad-, pod, před-. Dopis, adresa. Předpony roz-, bez-, vz- a předložka bez. Předpona ob-, v-. Psaní ě a je po p,b,v. Předpona vy-, vý-. Telefonický rozhovor, dramatizace. Přímá řeč, věta uvozovací. Vzory podst. jmen – rodu středního – město, moře, kuře, stavení. Významy slov – synonyma, antonyma, s. jednoznačná, mnohoznačná, s. nadřazená, s. podřazená. Vzory rodu ženského – žena, růže, píseň, kost. Vzory rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj (předseda, soudce).

Máme seznam doporučené četby – čteme 1 knihu za měsíc, zapisujeme dle kritérií do čtenářského deníku, prezentujeme.

Matematika

Opakujeme učivo 3. ročníku – pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilky, násobení a dělení 10, 100, zaokrouhlování, násobení dvojciferného čísla jednociferným, porovnávání čísel, matematické názvosloví, převody jednotek a jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Bod v rovině, na přímce, přímka, úsečka, vlastnosti čtverce, obdélníku, trojúhelníku, vzájemná poloha přímek, průsečík. Počítání výhodně a se závorkou. Písemné odčítání a sčítání v oboru do tisíce. Slovní úlohy – nejdou nám. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným. Písemné násobení jednociferným činitelem. Rýsování rovnoběžek a kolmic. Písemné dělení jednociferným dělitelem (i se zbytkem). číselný obor do 10 000. Zaokrouhlování na tisíce. Rovnoběžky, kolmice, polopřímky, úsečky. Konstrukce čtverce a obdélníku, trojúhelníku. Typy trojúhelníků, obvod rovinných obrazců. Kruh a kružnice, poloměr a průměr. Čísla větší než 10 000 – zápis, čtení, rozklad, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání. Rovnice. Násobení dvojciferným činitelem. Násobení dvojc. činitelem, kdy na pozici jednotek je 0. Římské číslice. Obvod, obsah rovinných obrazců – ve čtvercové síti, výpočet. Zlomky – úvod. Obvod a obsah rovinných obrazců. Trojúhelníková nerovnost – výpočet, ověření, grafický zápis. Zlomky – čtení, zápis. Opakujeme převody jednotek hmotnosti, objemu, času a délky. Útvary souměrné dle osy.

Přírodověda

Opakujeme učivo 3. ročníku – živá a neživá příroda, ekosystémy. Houby. Rostliny. Stavba těla rostlin. Dělení a vlastnosti rostlin. Živočichové, vlastnosti živočichů, dělení živočichů. Potravní řetězec. Ekosystém lesa. Jehličnaté a listnaté stromy. Význam lesa. Živočichové lesa. Příroda v zimě. Neživá příroda, vlastnosti látek. Ekosystém pole. Rostliny a živočichové pole. Ekosystém louka – rostliny a živočichové. Ekosystém park. Ekosystém lid. obydlí – živočichové, hospodářská zvířata, domácí mazlíčci, rostliny.

Vlastivěda

Dějiny:

Opakujeme učivo 3. ročníku – čas – střídání dne a noci, střídání ročních období, přítomnost, minulost a budoucnost. Určování století a tisíciletí, rok nula, léta našeho letopočtu a před naším letopočtem. Pravěk. Starší doba kamenná. Mladší doba kamenná. Doba bronzová. Doba Železná. Středověk – stěhování národů. Slované. Velká Morava. Zánik Velké Moravy. Přemyslovci – knížata. Románský sloh. Přemyslovci  – králové. Gotika. Středověk – jak se žilo ve městě a na vesnici. Doba husitská. Jan Hus, Jan Žiška, defenestrace, bitva u Lipan. Jiří z Poděbrad, L. Pohrobek, Jagellonci. Novověk – Habsburkové. Renesance, život za vlády Habsburků. Závěrečné opakování.

Zeměpisná část:

ČR, st. symboly, práce s mapou, přirozené hranice ČR. Poloha ČR, sousední státy. Státní svátky. ČR – stá. zřízení, územní celky, obce, kraje.

Anglický jazyk (Mgr. Iveta Cée)

 U14

Anglický jazyk (Mgr. Zuzana Libánská)

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

Vždy Po-Čt včetně

Český jazyk

18. 2. PS s. 53/2,3

Matematika

Vlastivěda

Přírodověda

Anglický jazyk (Mgr. Iveta Cée)

Anglický jazyk (Mgr. Zuzana Libánská)

Hudební výchova (Ing. Iveta Nachtmannová)

 

FOTOGALERIE

29. 11. Přispěli jsme do prodeje ve stánku na náměstí

    

 

28. 11. Zima

        

 

9. 11. Stromy – velmi se nám povedly 

 

          

 

10.10. Tajemství knihy