ŠVP

Školní vzdělávácí program

Výpis ze Školského zákona – č. 561/2004 Sb.

(§ 5)

Školní vzdělávací programy

(1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je podle § 3 odst. 2 vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).

(2) Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací program, stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje.

(3) Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

„Každé dítě je rádo tam, kde cítí, že je vítáno, že může sdělit svůj názor a své pocity.
Kde je mu příjemně při hovoru s dospělým i vrstevníkem, kde nepociťuje strach ani
úzkost. Kde se může podělit o radost i bolest a ví, že v případě potřeby se mu
dostane pomoci. Kde vnímá nejen získávání vědomostí, utváření hodnot a postojů,
ale i potřebu rozumět. Lidem, světu, situacím. Taková je naše škola, v níž se všichni
snažíme o jasná pravidla, vstřícný přístup, vzájemné pochopení. Taková je naše
Škola vzájemného porozumění.


Údaje o škole
Název školy: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Adresa školy: Kostelní 457, Čelákovice, 25088
Ředitel školy: Ing. Jiří Kyliánek

Identifikační údaje:
IČ: 43752047
IZO: 108003906
RED-IZO: 600052141
Koordinátoři ŠVP: Ing. Jiří Kyliánek, Mgr. Pavlína Kučerová, Mgr. Ivana Sekyrová

Kontaktní informace:
E-mail: skola@kamenka-celakovice.cz
Webové stránky: http://www.kamenka-celakovice.cz
Profil školy FB: https://www.facebook.com/ZSKamenka/

Telefon:
+420 326 990 211 (sekretariát)
+420 326 990 215 (I. stupeň)
+420 326 990 212 (II. stupeň)
+420 732 245 942 (Jídelna)

Zřizovatel:
Název zřizovatele: Město Čelákovice
Adresa zřizovatele: nám. 5. května 1, 25088 Čelákovice
Webové stránky zřizovatele: http://www.celakovice.cz

Kontakty:
Město Čelákovice / Městský úřad Čelákovice
nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice
Telefon: Podatelna / ústředna: +420 326 929 111/ +420 326 929 101
Email: mu@celakovice.cz

Platnost dokumentu:
Platnost od: 1. 9. 2016
Verze ŠVP: 20160901
PROJEDNÁNO VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 27. 8. 2016
PROJEDNÁNO V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 31. 8. 2016

Celý dokument ke stažení zde viz „Školní vzdělávací program“ (formát *.pdf, 4 Mb)